کاربرد فناوری اطلاعات در سفر 

 مدرس : خانم دکتر یوسفی